Persondatapolitik

1. Dataansvarlig

Klausen og Partners A/S
Islands Brygge 55
2300 København S
Kontakt e-mail: [email protected]
CVR: 2681 2615

2. Hvilke personoplysninger indsamler Klausen og Partners A/S og hvorfor

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar person (den registrerede). Vi indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål, eksempelvis for at opfylde vores opgaver i et samarbejde, udsende kommunikation såsom nyhedsbreve, foretage kundetilfredshedsundersøgelser, opfyldelse af kontrakter samt opfyldelse af lovmæssige forpligtelser eller krav.

De typer af oplysninger vi indsamler er almindelige oplysninger som bl.a. virksomhedsnavn, virksomhedsadresse, kontaktpersoners navne, e-mail, mobilnummer, andre nødvendige kontaktinformationer og eventuelt din virksomheds cvr.nr.

I forbindelse med rekruttering og personaleadministration vil vi også kunne indsamle følsomme personoplysninger som kontonummer, familiemæssige forhold, oplysninger om strafbare forhold, sundhedsoplysninger m.v.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som bliver givet eller delt med os af den registrerede selv eksempelvis via e-mail, visitkort, CV, mundtligt eller på anden måde bliver udleveret.

Hvis en virksomhed eller samarbejdspartner udveksler almindelige personoplysninger om en ansat eller anden person i dennes netværk, med henblik på at skabe en relevant relation til Klausen og Partners A/S, kan disse oplysninger også bliver registeret.

Vi indsamler ikke personoplysninger om dig som person fra tredjemand. Dog indsamler vi informationer via vores cookies. Se mere herom i vores cookiepolitik, som du finder her ved at trykke på ikonet på vores hjemmeside. De personoplysninger vi indsamler via vores brug af cookies, indsamler vi for at forfølge vores legitime interesse i markedsføring.

3. Samtykke

I forbindelse med indsamling af persondata kan du blive bedt om at afgive et samtykke. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage og medfører, at vi sletter de oplysninger, som vi har indsamlet omkring dig.

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan ligeledes til enhver tid bringes til ophør, ved at du tilbagekalder dit samtykke.

Derudover anvender vi kun din e-mail etc. til markedsføring, hvis vi har fået dit udtrykkelige forudgående samtykke hertil.

Dit samtykke kan tilbagekaldes ved at skrive til [email protected]

4. Brug af personoplysninger

Vi bruger indsamlede personoplysninger i forbindelse med kommunikationen mellem kunder og Klausen og Partners A/S, markedsføring og opfyldelse af vores opgaver i et samarbejde.

Dine personoplysningerne, der er blevet givet i forbindelse med ovenstående formål, kan blive udvekslet internt i virksomheden, men kun hvis der er hjemmel hertil.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har givet samtykke hertil.

5. Indsigt i personoplysninger og klageret

Medarbejdere i Klausen og Partners A/S har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde i virksomheden.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Klausen og Partners A/S har registreret om dig skal du rette henvendelse på [email protected]. Hvis der er registreret forkerte oplysninger om dig, eller du har andre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, skal du ligeledes kontakte [email protected]. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Dette gøres ved at rette henvendelse til [email protected].

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Klagen skal sendes til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller [email protected]. Se mere på www.datatilsynet.dk.

6. Dataportabilitet

Du kan få udleveret og få oplyst hvilke persondata Klausen og Partners A/S er i besiddelse af, der omhandler dig og få udleveret dem som pdf.

7. Sletning af personoplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har en aktiv kommerciel relation med dig eller din virksomhed. Når samarbejdsforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter enhver tid gældende lovgivning.

8. Opdatering af persondata

Vi vil løbende opdatere de persondata vi er i besiddelse af såfremt dette bliver relevant, ligesom vi løbende gennemgår vores registre med den hensigt at få slettet forældet data.

9. Opbevaring af persondata

Vi beskytter dine personoplysninger og har både tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse.

Derudover sikrer vi, at uvedkommende ikke får adgang til dine personoplysninger, blandt andet ved at begrænse adgangen til personoplysninger til relevante medarbejdere.

10. Ændring af vores persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Sidste revision: 3. november 2021.